Dit is de privacyverklaring van NCCW. NCCW is een besloten vennootschap (BV) uit Almere die handelt onder de naam NCCW en die is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 39065433. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van NCCW die te vinden is op www.nccw.nl en de verwerkingen van persoonsgegevens van NCCW.

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden verwerking

Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat persoonsgegevens (zoals naam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres) alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze zijn aangeleverd.

We gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen via de telefoon of e-mail, voor het sturen van een nieuwsbrief, of om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. NCCW gebruikt ook cookies op de website om het gebruik van de website te analyseren en zo de website te kunnen verbeteren.

Wanneer u onze producten of diensten gebruikt, dan verwerken wij de persoonsgegevens op basis van de verwerkingsovereenkomst die u als klant of als leverancier met NCCW afgesloten heeft.

Categorieën persoonsgegevens

NCCW verwerkt persoonsgegevens in onderstaande categorieën:

 • Medewerkers, oud-medewerkers en stagiaires
 • Klanten, relaties en toezichthouders
 • Huurders, ex-huurders, kopers en ex-kopers

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

NCCW verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij verwerkingsovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NCCW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is noodzakelijk om privacy te kunnen waarborgen. Om die reden is NCCW gecertificeerd volgens ISO 27001. Dit betekent dat wij continu kijken hoe we onze informatiebeveiliging kunnen verbeteren en daar dan ook maatregelen voor nemen. Dit zorgt ervoor dat persoonsgegevens beschikbaar zijn, integer blijven en vertrouwelijk behandeld worden. De autorisaties die zorgen voor toegang tot uw persoonsgegevens zijn gebaseerd op het ‘need to know’-principe. Dit wil zeggen dat alleen die medewerkers toegang hebben, die dit daadwerkelijk nodig hebben.

De rechten van de betrokkenen

In de wetgeving is bepaald dat de betrokkene verschillende rechten heeft. NCCW vindt het belangrijk dat u deze rechten kent. Om gebruik te maken van een van deze rechten, kunt u contact met ons opnemen. Onderaan deze privacyverklaring zijn onze contactgegevens weergegeven.

De rechten die betrokkenen hebben in de AVG zijn:

 • Het recht op dataportabiliteit;
 • Het recht op vergetelheid;
 • Recht op inzage;
 • Recht op rectificatie en aanvulling;
 • Het recht op beperking van de verwerking;
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;
 • Het recht om een klacht over het gebruik van persoonsgegevens in te dienen.

Bewaartermijnen

NCCW bewaart gegevens zolang hier een grondslag voor is. Als de grondslag er niet meer is en er geen wettelijke bewaartermijn meer geldt, verwijdert NCCW uw persoonsgegevens.

Klachten

Als u klachten heeft over de manier waarop NCCW omgaat met persoonsgegevens, kunt u dit melden bij NCCW. Maar u kunt ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen. Zie hiervoor de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, via Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

IHeeft u vragen over hoe NCCW omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u met ons contact opnemen.
Onze contactgegevens zijn:

NCCW
Camerastraat 17,
1322 BB Almere
Postbus 50088,
1305 AB Almere
Tel. 036-539 19 22
privacy@nccw.nl