Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

– De intellectuele eigendomsrechten van de te ontwikkelen toepassing blijven bij NCCW. U verkrijgt het niet exclusieve en niet overdraagbare recht tot gebruik.

– Het staat NCCW vrij om een toepassing in zijn geheel of in gewijzigde vorm aan te bieden aan anderen.

– NCCW is niet verantwoordelijk voor uitloop van de planning indien dit veroorzaakt wordt door het handelen van, het nalaten van handelingen en/of het niet tijdig handelen door andere bij dit project betrokken partijen.

– Dit voorstel beperkt zich tot activiteiten die NCCW onderneemt om de toepassing te implementeren. Mogelijke kosten van derden zijn niet opgenomen in dit voorstel.

– (Aanpassingen als gevolg van) Wijzingen van derde partijen vallen niet binnen een All-In overeenkomst. Implementatie valt ook buiten een All-In overeenkomst.

– Indien mocht blijken dat de uitgangspunten tijdens een implementatieproces dusdanig wijzigen dat dit consequenties heeft voor het aantal benodigde uren voor de implementatie dan dienen hierover nadere afspraken gemaakt te worden.

– Aanvullingen op en/of wijziging van de opdracht vinden altijd schriftelijk plaats.

– Op al onze aanbiedingen zijn de algemene voorwaarden van NL-Digital, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, van toepassing. Een exemplaar zenden wij u op verzoek kosteloos toe.

 

Acceptatie

– De acceptatietest vindt plaats voorafgaand aan de oplevering. Direct nadat de acceptatietest heeft plaatsgevonden, wordt door partijen een protocol van oplevering opgemaakt en ondertekend.

– Kleine gebreken, waartoe gerekend worden gebreken, die door hun aard en/of aantal bedrijfsmatige ingebruikname van de toepassing redelijkerwijze niet in de weg staan, zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring zijn, onverminderd de verplichting van NCCW tot kosteloos herstel van zodanige gebreken.